neiye

Hypertensjon

1
1
API Produktnavn CAS NR. Klassifisering
Olmesartan 5- (4'-brommetyl-1,1'-bifenyl-2-yl) -1-trifenylmetyl-1H-tetrazol 124750-51-2 hypertensjon
Olmesartan Etyl 4- (1-hydroksy-1-metyletyl) -2-propyl-imidazol-5-karboksylat 144689-93-0 hypertensjon
Olmesartan 1- (4-etoksykarbonylfenyl) pyrrol 144690-33-5 hypertensjon