neiye

Antivirus

1
1
API Produktnavn CAS NR. Klassifisering
Telaprevir (2S) -2-Cyclohexyl-N- (2-pyrazinylcarbonyl) glycyl-3-methyl-L-valine 402958-96-7 Antivirus 
Entecavir 6- (Benzyloxy) -9-((1S, 3R, 3S) -4- (benzyloksy) -3- (benzyloksymetyl) -2-metylensyklopentyl) -N-((4-metoksyfenyl) difenylmetyl) -9H-purin-2 -amin 142217-80-9 Antivirus 
Famciclovir 9- (4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl) -2-amino-6-chloropurine 97845-60-8 Antivirus 
Lusutrombopag (E) -3,5-diklor-4- (3-etoksy-2-metyl-3-oksoprop-1-enyl) benzoesyre 1110767-89-9 Antivirus 
Lusutrombopag (S) -4- (3- (1- (heksyloksy) etyl) -2-metoksyfenyl) tiazol-2-amin 1110767-98-0 Antivirus